A Home 2008-2017

یک خانه/ 1396-1387

(آدم در جعبه زندگی می کند، رؤیا می بیند، خیال می بافد، روز و شب می کند. آدم همه کارش را در جعبه می کند، همین است که جعبه، جعبه می ماند؛ چیزی در جعبه می ماند حتا اگر خراب شود.)